Need Help?   +91-638 163 3524 (10AM - 7PM)

Download

சுற்றுச்சூழல் கல்வி

சுற்றுச்சூழல் கல்வி

BED2E1

இளங்கல்வியியல் பாடத்திட்டம்

இளங்கல்வியியல் பாடத்திட்டம்

BEDS1

சுற்றுச்சூழல் கல்வி

சுற்றுச்சூழல் கல்வி

BEDE1

வழிகாட்டலும் அறிவுரை பகர்தலும்

வழிகாட்டலும் அறிவுரை பகர்தலும்

BEDE2

தமிழ்க் கற்பித்தல்

தமிழ்க் கற்பித்தல்

BEDP1

கணிதம் கற்பித்தல்

கணிதம் கற்பித்தல்

BEDP5

வளரும் இந்திய சமுதாயத்தில் கல்வி

வளரும் இந்திய சமுதாயத்தில் கல்வி

BEDC6

கற்றல் மற்றும் மனித வளர்ச்சி உளவியல்

கற்றல் மற்றும் மனித வளர்ச்சி உளவியல்

BEDC5

அறிவியல் கற்பித்தல்

அறிவியல் கற்பித்தல்

BEDP3

சமூக அறிவியல் கற்பித்தல்

சமூக அறிவியல் கற்பித்தல்

BEDP4

ஆங்கிலம் கற்பித்தல்

ஆங்கிலம் கற்பித்தல்

BEDP2

தகவல் மற்றும் தொடர்பு நுட்பவியல்

தகவல் மற்றும் தொடர்பு நுட்பவியல்

BEDC4

மனித உரிமைக் கல்வி

மனித உரிமைக் கல்வி

BEDE3

கற்றல் மதிப்பீடு

கற்றல் மதிப்பீடு

BEDC3

அடிப்படைக் கல்வித் தத்துவமும் சமூகவியலும்

அடிப்படைக் கல்வித் தத்துவமும் சமூகவியலும்

BEDC1

கல்வி உளவியல்

கல்வி உளவியல்

BEDC2

American Literature

American Literature

MAE2

Paper1 British Literature-I

Paper1 British Literature-I

MAE1

Language and Linguistic

Language and Linguistic

MAE3

Indian Writing in English

Indian Writing in English

MAE4

Women Studies

Women Studies

MAE5

 Shakespeare

Shakespeare

MAE6

British Literature - II

British Literature - II

MAE7

Literary Criticism

Literary Criticism

MAE8

New Literature

New Literature

MAE9

Classics-World Literature in Translation (Eastern & Western)

Classics-World Literature in Translation (Eastern & Western)

MAE10

British Literature Important Questions

British Literature Important Questions

MAE1

American Literature Important Questions

American Literature Important Questions

MAE2

Language and Linguistic Important Questions

Language and Linguistic Important Questions

MAE3

Indian Writing in English Important Questions

Indian Writing in English Important Questions

MAE4

Women Studies Important Questions

Women Studies Important Questions

MAE5

Shakespeare Important Questions

Shakespeare Important Questions

MAE6

British Literature - II Important Questions

British Literature - II Important Questions

MAE7

Literary Criticism Important Questions

Literary Criticism Important Questions

MAE8

New Literature Important Questions

New Literature Important Questions

MAE9

Classics World Literature in Translation (Eastern & Western) Important Questions

Classics World Literature in Translation (Eastern & Western) Important Questions

MAE10

சீனா ஜப்பான் வரலாறு (கிபி. 1800-1975 )

சீனா ஜப்பான் வரலாறு (கிபி. 1800-1975 )

MAH06

அமெரிக்கா வரலாறு(கிபி. 1776-1945 )

அமெரிக்கா வரலாறு(கிபி. 1776-1945 )

MAH07

பன்னாட்டு உறவுகள்

பன்னாட்டு உறவுகள்

MAH10

ஐரோப்பிய வரலாறு

ஐரோப்பிய வரலாறு

MAH09

ஐரோப்பிய வரலாறு (BC 1453 to 1789

ஐரோப்பிய வரலாறு (BC 1453 to 1789

MAH08

இந்தியா வரலாறு (கிபி 1206 வரை)

இந்தியா வரலாறு (கிபி 1206 வரை)

MAH01

இந்தியா வரலாறு (கிபி 1206-1707)

இந்தியா வரலாறு (கிபி 1206-1707)

MAH02

இந்தியா வரலாறு ( கிபி. 1707-1947)

இந்தியா வரலாறு ( கிபி. 1707-1947)

MAH03

தமிழக வரலாறு (சங்ககாலம் - கிபி. 1565 வரை)

தமிழக வரலாறு (சங்ககாலம் - கிபி. 1565 வரை)

MAH04

தமிழக வரலாறு ( கிபி. 1565- 1947 வரை )

தமிழக வரலாறு ( கிபி. 1565- 1947 வரை )

MAH05

இந்தியா வரலாறு (கிபி 1206 வரை) Model question paper

இந்தியா வரலாறு (கிபி 1206 வரை) Model question paper

MAH01

இந்தியா வரலாறு (கிபி 1206-1707) Model question paper

இந்தியா வரலாறு (கிபி 1206-1707) Model question paper

MAH02

இந்தியா வரலாறு ( கிபி. 1707-1947) Model question paper

இந்தியா வரலாறு ( கிபி. 1707-1947) Model question paper

MAH03

தமிழக வரலாறு (சங்ககாலம் - கிபி. 1565 வரை) Model question paper

தமிழக வரலாறு (சங்ககாலம் - கிபி. 1565 வரை) Model question paper

MAH04

தமிழக வரலாறு (கிபி. 1565- 1947 வரை) Model question paper

தமிழக வரலாறு (கிபி. 1565- 1947 வரை) Model question paper

MAH05

சீன ஜப்பான்வரலாறு Model question paper

சீன ஜப்பான்வரலாறு Model question paper

MAH06

அமெரிக்க வரலாறு Model question paper

அமெரிக்க வரலாறு Model question paper

MAH07

ஐரோப்பிய வரலாறு (BC 1453 to 1789) Model question paper

ஐரோப்பிய வரலாறு (BC 1453 to 1789) Model question paper

MAH08

ஐரோப்பிய வரலாறு (BC 1789 to 1945) Model question paper

ஐரோப்பிய வரலாறு (BC 1789 to 1945) Model question paper

MAH09

பன்னாட்டு உறவுகள் Model question paper

பன்னாட்டு உறவுகள் Model question paper

MAH10

இயற்கணித் அமைப்புகள்

இயற்கணித் அமைப்புகள்

BSCM301

மெய் பகுப்பாய்வியல்

மெய் பகுப்பாய்வியல்

BSCM302

கலப்பெண்கள்

கலப்பெண்கள்

BSCM303

எந்திரவியல்

எந்திரவியல்

BSCM304

எண்ணியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் செயல்முறை ஆய்வுகள்

எண்ணியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் செயல்முறை ஆய்வுகள்

BSCM305

தமிழிலக்கிய வரலாறு

தமிழிலக்கிய வரலாறு

MAT101

தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம்

தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம்

MAT102

இக்கால இலக்கியம்

இக்கால இலக்கியம்

MAT103

சிற்றிலக்கியம்

சிற்றிலக்கியம்

MAT104

சமய இலக்கியம்

சமய இலக்கியம்

MAT105

தொல்காப்பியம் - சொல்லதிகாரம்

தொல்காப்பியம் - சொல்லதிகாரம்

MAT201

 தொல்காப்பியம் - பொருளதிகாரம்

தொல்காப்பியம் - பொருளதிகாரம்

MAT202

காப்பிய இலக்கியம்

காப்பிய இலக்கியம்

MAT203

சங்க இலக்கியம்

சங்க இலக்கியம்

MAT204

இலக்கியத்திறனாய்வும் ஒப்பிலக்கியமும்

இலக்கியத்திறனாய்வும் ஒப்பிலக்கியமும்

MAT205

தமிழிலக்கிய வரலாறு Model Question paper

தமிழிலக்கிய வரலாறு Model Question paper

MAT101

தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் Model Question paper

தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் Model Question paper

MAT102

இக்கால இலக்கியம் Model Question paper

இக்கால இலக்கியம் Model Question paper

MAT103

சிற்றிலக்கியம் Model question paper

சிற்றிலக்கியம் Model question paper

MAT104

சமய இலக்கியம் Model Question paper

சமய இலக்கியம் Model Question paper

MAT105

தொல்காப்பியம் - சொல்லதிகாரம் Model question paper

தொல்காப்பியம் - சொல்லதிகாரம் Model question paper

MAT201

தொல்காப்பியம் - பொருளதிகாரம் Model Question paper

தொல்காப்பியம் - பொருளதிகாரம் Model Question paper

MAT202

காப்பிய இலக்கியம் Model question paper

காப்பிய இலக்கியம் Model question paper

MAT203

சங்க இலக்கியம் Model Question paper

சங்க இலக்கியம் Model Question paper

MAT204

இலக்கியத்திறனாய்வும் ஒப்பிலக்கியமும் Model question paper

இலக்கியத்திறனாய்வும் ஒப்பிலக்கியமும் Model question paper

MAT205

நூலகம் மற்றும் தகவல் மையங்கள் மேலாண்மை

நூலகம் மற்றும் தகவல் மையங்கள் மேலாண்மை

MLIS01

நூலகங்களில் தகவல் தொழில்நுட்பம்

நூலகங்களில் தகவல் தொழில்நுட்பம்

MLIS02

நூலகப்பகுப்பியல் மற்றும் பட்டியலாக்கம் செய்முறை

நூலகப்பகுப்பியல் மற்றும் பட்டியலாக்கம் செய்முறை

MLIS03

பொது நூலகம் அமைப்பும், சேவைகளும்

பொது நூலகம் அமைப்பும், சேவைகளும்

MLIS04

கல்வி நூலகங்கள் அமைப்பும். சேவைகளும்

கல்வி நூலகங்கள் அமைப்பும். சேவைகளும்

MLIS05

தகவல் ஆதாரங்கள். அமைப்புகள். சேவைகள்

தகவல் ஆதாரங்கள். அமைப்புகள். சேவைகள்

MLIS06

ஆய்வு நெறிமுறைகள்

ஆய்வு நெறிமுறைகள்

MLIS07

தாள் 8 நூல்கள் பாதுகாத்தல் மற்றும் பராமரித்தல்

தாள் 8 நூல்கள் பாதுகாத்தல் மற்றும் பராமரித்தல்

MLIS08

மேலாண்மை கோட்பாடுகள்

மேலாண்மை கோட்பாடுகள்

MBA01

அமைப்புசார் நடத்தையியல்

அமைப்புசார் நடத்தையியல்

MBA02

மேலாண்மை பொருளியல்

மேலாண்மை பொருளியல்

MBA03

மேலாண்மை அறிவியல்

மேலாண்மை அறிவியல்

MBA04

வணிகக் கடிதத் தொடர்பு

வணிகக் கடிதத் தொடர்பு

MBA05

நிதி மற்றும் மேலாண்மைக் கணக்கியல்

நிதி மற்றும் மேலாண்மைக் கணக்கியல்

MBA06

ஆய்வியல் அணுகுமுறைகள்

ஆய்வியல் அணுகுமுறைகள்

MBA07

வணிகச் சட்டம்

வணிகச் சட்டம்

MBA08

நிறுவனத் தகவல் முறைகள்

நிறுவனத் தகவல் முறைகள்

MBA09

மேலாண்மை பொருளியல் II

மேலாண்மை பொருளியல் II

MBA10

நிதி மேலாண்மை

நிதி மேலாண்மை

MBA11

செயல்முறை மேலாண்மை

செயல்முறை மேலாண்மை

MBA12

மனித வளமேலாண்மை

மனித வளமேலாண்மை

MBA13

சந்தை மேலாண்மை

சந்தை மேலாண்மை

MBA14

அமைப்புப் பகுப்பாய்வு மற்றும் திட்டம்

அமைப்புப் பகுப்பாய்வு மற்றும் திட்டம்

MBA15

சந்தையியல் மேலாண்மை

சந்தையியல் மேலாண்மை

MBA17.1

விளம்பர மற்றும் விற்பனை மேலாண்மை

விளம்பர மற்றும் விற்பனை மேலாண்மை

MBA17.3

முதலீடு மற்றும் ஆவண மேலாண்மை

முதலீடு மற்றும் ஆவண மேலாண்மை

MBA18.1

பணியாளர் பயிற்சி மேம்பாடு

பணியாளர் பயிற்சி மேம்பாடு

MBA20.1

வேளாண் வணிகத் திட்ட மேலாண்மை

வேளாண் வணிகத் திட்ட மேலாண்மை

MBA21.2

பன்னாட்டு வேளாண் பொருள் வணிகம்

பன்னாட்டு வேளாண் பொருள் வணிகம்

MBA21.4

ஊடகத் தொடர்பு

ஊடகத் தொடர்பு

MBA22.1

ஊடக ஒழுக்கவியல்

ஊடக ஒழுக்கவியல்

MBA22.2

ஊடக நிகழ்வு மேலாண்மை

ஊடக நிகழ்வு மேலாண்மை

MBA22.3

ஊடகத்தில் ஒலி, காட்சி தயாரித்தல்

ஊடகத்தில் ஒலி, காட்சி தயாரித்தல்

MBA22.4

மருத்துவமனை வடிவமைப்பு மற்றும் திட்டமிடல்

மருத்துவமனை வடிவமைப்பு மற்றும் திட்டமிடல்

MBA23.1

மருத்துவமனை செயல்பாடு மருத்துவமில்லா சேவைகள்

மருத்துவமனை செயல்பாடு மருத்துவமில்லா சேவைகள்

MBA23.2

மருத்துவமனை செயற்பாடு பிணியாளி சேவைகள்

மருத்துவமனை செயற்பாடு பிணியாளி சேவைகள்

MBA23.3

சுகாதாரச் சட்டங்களும் கொள்கைகளும்

சுகாதாரச் சட்டங்களும் கொள்கைகளும்

MBA23.4

யுக்தி மேலாண்மை

யுக்தி மேலாண்மை

MBA16

வணிக மேலாண்மை

வணிக மேலாண்மை

MCOM01

அங்காடியியல் மேலாண்மை

அங்காடியியல் மேலாண்மை

MCOM02

மேலாண்மைக் கணக்கியல்

மேலாண்மைக் கணக்கியல்

MCOM03

நிறுமச்சட்டம்

நிறுமச்சட்டம்

MCOM04

தொழில் முனைவோர் வளர்ச்சி

தொழில் முனைவோர் வளர்ச்சி

MCOM05

நிதியியல் மேலாண்மை

நிதியியல் மேலாண்மை

MCOM07

பன்னாட்டு வணிகம்

பன்னாட்டு வணிகம்

MCOM09

தகவல் தொழில்நுட்பம்

தகவல் தொழில்நுட்பம்

MCOM10

மனித வள மேலாண்மை

மனித வள மேலாண்மை

MCOM06

மேல்நிலைக் கணக்கியல்

மேல்நிலைக் கணக்கியல்

MCOM08

சுற்று சூழல் அறிவியலின் அறிமுகம்

சுற்று சூழல் அறிவியலின் அறிமுகம்

MSCE1

உயிரியல் பல்வகையமை மற்றும் இயறக்கை வளங்கள்

உயிரியல் பல்வகையமை மற்றும் இயறக்கை வளங்கள்

MSCE2

சுற்றுசூழல் மாசுபாடு

சுற்றுசூழல் மாசுபாடு

MSCE3

ஆய்வு உபகரணங்களும் பகுப்பாய்வு முறைகளும்

ஆய்வு உபகரணங்களும் பகுப்பாய்வு முறைகளும்

MSCE4

செய்முறை - 1

செய்முறை - 1

MSCE5

ஆற்றல்வள மேம்பாடு

ஆற்றல்வள மேம்பாடு

MSCE6

சுற்றுசூழல் மேலாண்மை மற்றும் நீடித்த நிலைத்த வளர்ச்சி

சுற்றுசூழல் மேலாண்மை மற்றும் நீடித்த நிலைத்த வளர்ச்சி

MSCE7

சுற்றுசூழல் பொறியியல்

சுற்றுசூழல் பொறியியல்

MSCE8

சுற்றுசூழல் தாக்க மதிப்பீடு

சுற்றுசூழல் தாக்க மதிப்பீடு

MSCE9

செய்முறை - 2

செய்முறை - 2

MSCE10

சுற்று சூழல் அறிவியலின் அறிமுகம் Question Paper

சுற்று சூழல் அறிவியலின் அறிமுகம் Question Paper

MSCE1

உயிரியல் பல்வகையமை மற்றும் இயறக்கை வளங்கள் Question Paper

உயிரியல் பல்வகையமை மற்றும் இயறக்கை வளங்கள் Question Paper

MSCE2

சுற்றுசூழல் மாசுபாடு Question Paper

சுற்றுசூழல் மாசுபாடு Question Paper

MSCE3

ஆய்வு உபகரணங்களும் பகுப்பாய்வு முறைகளும் Question Paper

ஆய்வு உபகரணங்களும் பகுப்பாய்வு முறைகளும் Question Paper

MSCE4

ஆற்றல்வள மேம்பாடு Question Paper

ஆற்றல்வள மேம்பாடு Question Paper

MSCE6

சுற்றுசூழல் மேலாண்மை மற்றும் நீடித்த நிலைத்த வளர்ச்சி Question Paper

சுற்றுசூழல் மேலாண்மை மற்றும் நீடித்த நிலைத்த வளர்ச்சி Question Paper

MSCE7

சுற்றுசூழல் பொறியியல் Question Paper

சுற்றுசூழல் பொறியியல் Question Paper

MSCE8

சுற்றுசூழல் தாக்க மதிப்பீடு Question Paper

சுற்றுசூழல் தாக்க மதிப்பீடு Question Paper

MSCE9

புவி அமைப்பியல்

புவி அமைப்பியல்

MSCG1

மக்கட்தொகைப்புவியில்

மக்கட்தொகைப்புவியில்

MSCG2

தொழில் மற்றும் நகர புவியியல்

தொழில் மற்றும் நகர புவியியல்

MSCG6

தொலையுணர்வு புவியியல் மற்றும் புவியியல் தகவல் தொகுப்பு

தொலையுணர்வு புவியியல் மற்றும் புவியியல் தகவல் தொகுப்பு

MSCG7

பேரிடர் மேலாண்மை

பேரிடர் மேலாண்மை

MSCG8

புவி அமைப்பியல் Question Paper

புவி அமைப்பியல் Question Paper

MSCG1

மக்கட்தொகைப்புவியில் Question Paper

மக்கட்தொகைப்புவியில் Question Paper

MSCG2

உலகப்புவியல் Question Paper

உலகப்புவியல் Question Paper

MSCG3

தொழில் மற்றும் நகர புவியியல் Question Paper

தொழில் மற்றும் நகர புவியியல் Question Paper

MSCG6

பேரிடர் மேலாண்மை Question Paper

பேரிடர் மேலாண்மை Question Paper

MSCG8

உலகப்புவியல்

உலகப்புவியல்

MSCG3

நவீன இயற்கணிதம்

நவீன இயற்கணிதம்

MSCM1

மெய் பகுப்பாய்வியல்

மெய் பகுப்பாய்வியல்

MSCM2

வகைக்குழு சமன்பாடுகள்

வகைக்குழு சமன்பாடுகள்

MSCM3

கற்பனை பகுப்பாய்வியல்

கற்பனை பகுப்பாய்வியல்

MSCM4

எண்ணியல் பகுப்பாய்வியல்

எண்ணியல் பகுப்பாய்வியல்

MSCM5

அமைப்புகள் மற்றும் சார்புகளின் பகுப்பாய்வியல்

அமைப்புகள் மற்றும் சார்புகளின் பகுப்பாய்வியல்

MSCM6

வரைபடயியல்

வரைபடயியல்

MSCM7

கணித நிகழ்தகவு மற்றும் வாய்ப்பியல் செயல்பாடு

கணித நிகழ்தகவு மற்றும் வாய்ப்பியல் செயல்பாடு

MSCM8

இயக்கவியல்

இயக்கவியல்

MSCM9

நவீன இயற்கணிதம் Question Paper

நவீன இயற்கணிதம் Question Paper

MSCM1

மெய் பகுப்பாய்வியல் Question Paper

மெய் பகுப்பாய்வியல் Question Paper

MSCM2

வகைக்குழு சமன்பாடுகள் Question Paper

வகைக்குழு சமன்பாடுகள் Question Paper

MSCM3

கற்பனை பகுப்பாய்வியல் Question Paper

கற்பனை பகுப்பாய்வியல் Question Paper

MSCM4

அமைப்புகள் மற்றும் சார்புகளின் பகுப்பாய்வியல் Question Paper

அமைப்புகள் மற்றும் சார்புகளின் பகுப்பாய்வியல் Question Paper

MSCM6

வரைபடயியல் Question Paper

வரைபடயியல் Question Paper

MSCM7

இயக்கவியல் Question Paper

இயக்கவியல் Question Paper

MSCM9

முற்போக்கு பொது உளவியல்

முற்போக்கு பொது உளவியல்

M.PSY01

முற்போக்கு சமூக உளவியல்

முற்போக்கு சமூக உளவியல்

M.PSY02

வளர்ச்சிசார் உளவியல்

வளர்ச்சிசார் உளவியல்

M.PSY03

ஆய்வு நெறிமுறைகள் மற்றும் புள்ளியில்

ஆய்வு நெறிமுறைகள் மற்றும் புள்ளியில்

M.PSY04

செய்முறை - 1

செய்முறை - 1

M.PSY05

ஆளுமையும் உளவியளும் அதன் கோட்பாடுகளும்

ஆளுமையும் உளவியளும் அதன் கோட்பாடுகளும்

M.PSY06

அறிவுரை பகிர்தலும் அதன் கோட்பாடுகளும்

அறிவுரை பகிர்தலும் அதன் கோட்பாடுகளும்

M.PSY07

அறிவுசார் நரம்பு உளவியல்

அறிவுசார் நரம்பு உளவியல்

M.PSY08

நோயறி உளவியல்

நோயறி உளவியல்

M.PSY09

செய்முறை - 2

செய்முறை - 2

M.PSY10

முற்போக்கு பொது உளவியல் Question paper

முற்போக்கு பொது உளவியல் Question paper

M.PSY01

வளர்ச்சிசார் உளவியல் Question paper

வளர்ச்சிசார் உளவியல் Question paper

M.PSY03

ஆய்வு நெறிமுறைகள் மற்றும் புள்ளியில் Question paper

ஆய்வு நெறிமுறைகள் மற்றும் புள்ளியில் Question paper

M.PSY04

ஆளுமையும் உளவியளும் அதன் கோட்பாடுகளும் Question Paper

ஆளுமையும் உளவியளும் அதன் கோட்பாடுகளும் Question Paper

M.PSY06

அறிவுரை பகிர்தலும் அதன் கோட்பாடுகளும் Question Paper

அறிவுரை பகிர்தலும் அதன் கோட்பாடுகளும் Question Paper

M.PSY07

அறிவுசார் நரம்பு உளவியல் Question Paper

அறிவுசார் நரம்பு உளவியல் Question Paper

M.PSY08

நோயறி உளவியல் Question Paper

நோயறி உளவியல் Question Paper

M.PSY09

சமூகப்பணி மற்றும் இந்திய சமூக கட்டமைப்பு அறிமுகம்

சமூகப்பணி மற்றும் இந்திய சமூக கட்டமைப்பு அறிமுகம்

MSW01

சமூக செயல்பாட்டுப்பணி மற்றும் குழுப்பணி

சமூக செயல்பாட்டுப்பணி மற்றும் குழுப்பணி

MSW02

சமூக அமைப்பு மற்றும் நடவடிக்கைகள்

சமூக அமைப்பு மற்றும் நடவடிக்கைகள்

MSW03

சமூக நலநிர்வாகம், சட்டம் மற்றும் கொள்கைகள்

சமூக நலநிர்வாகம், சட்டம் மற்றும் கொள்கைகள்

MSW04

சமூக பணி ஆய்வு மற்றும் புள்ளியியல்

சமூக பணி ஆய்வு மற்றும் புள்ளியியல்

MSW05

கிராம மற்றும் நகர்ப்புற சமூக முன்னேற்றம்

கிராம மற்றும் நகர்ப்புற சமூக முன்னேற்றம்

MSW07

மருத்துவ உளவியல் சமூகப்பணிகள்

மருத்துவ உளவியல் சமூகப்பணிகள்

MSW08

பணியாளர் மேலாண்மை, தொழில் தொடர்பு மற்றும் பணியாளர் நலன்

பணியாளர் மேலாண்மை, தொழில் தொடர்பு மற்றும் பணியாளர் நலன்

MSW09

குடும்பம் மற்றும் குழ்ந்தை நலம்

குடும்பம் மற்றும் குழ்ந்தை நலம்

MSW10

இசையியல் -1 Question paper

இசையியல் -1 Question paper

MAM3

இசை வரலாறு Question paper

இசை வரலாறு Question paper

MAM4

இசை நாடகம் (இராம நாடகக் கீர்த்தனை) Question paper

இசை நாடகம் (இராம நாடகக் கீர்த்தனை) Question paper

MAM5

இசையியல் -2 Question paper

இசையியல் -2 Question paper

MAM8

இசை வரலாறு-2 Question paper

இசை வரலாறு-2 Question paper

MAM9

தகவல்தொழில்நுட்ப அறிமுகம்

தகவல்தொழில்நுட்ப அறிமுகம்

PGDCA1

சி மற்றும் சி++ வழியமைப்பு

சி மற்றும் சி++ வழியமைப்பு

PGDCA3

தொடர்புடைய தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பு

தொடர்புடைய தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பு

PGDCA4

கணிப்பொறி வலையமைப்பு

கணிப்பொறி வலையமைப்பு

PGDCA7

இணையதளமும் தள வடிவமைப்பும்

இணையதளமும் தள வடிவமைப்பும்

PGDCA9

மென்பொருள் பொறியியல்

மென்பொருள் பொறியியல்

PGDCA10

கணிப்பொறி எண்ணிலக்கக் கட்டமைப்பு

கணிப்பொறி எண்ணிலக்கக் கட்டமைப்பு

PGDCA2

ஜாவா வழியமைப்பு

ஜாவா வழியமைப்பு

PGDCA8

தகவல்தொழில்நுட்ப அறிமுகம் Question Paper

தகவல்தொழில்நுட்ப அறிமுகம் Question Paper

PGDCA1

கணிப்பொறி எண்ணிலக்கக் கட்டமைப்பு Question Paper

கணிப்பொறி எண்ணிலக்கக் கட்டமைப்பு Question Paper

PGDCA2

சி மற்றும் சி++ வழியமைப்பு Question Paper

சி மற்றும் சி++ வழியமைப்பு Question Paper

PGDCA3

தொடர்புடைய தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பு Question Paper

தொடர்புடைய தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பு Question Paper

PGDCA4

கணிப்பொறி வலையமைப்பு Question Paper

கணிப்பொறி வலையமைப்பு Question Paper

PGDCA7

ஜாவா வழியமைப்பு Question Paper

ஜாவா வழியமைப்பு Question Paper

PGDCA8

இணையதளமும் தள வடிவமைப்பும் Question Paper

இணையதளமும் தள வடிவமைப்பும் Question Paper

PGDCA9

மென்பொருள் பொறியியல் Question Paper

மென்பொருள் பொறியியல் Question Paper

PGDCA10

வலை வடிவமைப்பு ( Web Designing)

வலை வடிவமைப்பு ( Web Designing)

PGDWS1

 வலை சேவைகள் ( Web Services)

வலை சேவைகள் ( Web Services)

PGDWS2

மேம்பட்ட ஜாவா நிரலாக்கம ( Advanced Java Programing)

மேம்பட்ட ஜாவா நிரலாக்கம ( Advanced Java Programing)

PGDWS3

பொது உளவியல்

பொது உளவியல்

PGDGC1

குடும்பம் மற்றும் இல்வாழ்க்கைக்கான அறிவுரைபகர்தல்

குடும்பம் மற்றும் இல்வாழ்க்கைக்கான அறிவுரைபகர்தல்

PGDGC3

தொழில்சார் அறிவுரைபகர்தல்

தொழில்சார் அறிவுரைபகர்தல்

PGDGC4

செய்முறை

செய்முறை

Paper5

பொது உளவியல் Question Paper

பொது உளவியல் Question Paper

PGDGC1

குடும்பம் மற்றும் இல்வாழ்க்கைக்கான அறிவுரைபகர்தல் Question Paper

குடும்பம் மற்றும் இல்வாழ்க்கைக்கான அறிவுரைபகர்தல் Question Paper

PGDGC3

தொழில்சார் அறிவுரைபகர்தல் Question Paper

தொழில்சார் அறிவுரைபகர்தல் Question Paper

PGDGC4

செயல்முறைப் பயிற்சி-1

செயல்முறைப் பயிற்சி-1

MAY5

தற்கால யோகா முறைகள்

தற்கால யோகா முறைகள்

MAY8

செயல்முறைப் பயிற்சி-2

செயல்முறைப் பயிற்சி-2

MAY10

யோகா பாடத்திட்டம்

யோகா பாடத்திட்டம்

MAY-S1

 யோகா உடற்கூறியலும் செயலியலும்

யோகா உடற்கூறியலும் செயலியலும்

MAY3

யோக உளவியல்

யோக உளவியல்

MAY7

யோகாவும் சித்தர் மரபுகளும்

யோகாவும் சித்தர் மரபுகளும்

MAY4

யோகா - ஓர் அறிமுகம்

யோகா - ஓர் அறிமுகம்

MAY1

2. இந்தியத்தத்துவம்

2. இந்தியத்தத்துவம்

MAY2

யோக ஆய்வு முறைகள்

யோக ஆய்வு முறைகள்

MAY6

பூஞ்சையியல், பாசியியல் மற்றும் ப்ரையோபைட் (நிலத்தாவரம்)

பூஞ்சையியல், பாசியியல் மற்றும் ப்ரையோபைட் (நிலத்தாவரம்)

MSCB01

நுண்ணுயிரியல், தாவர நோய்குறியியல் மற்றும் உயிர் தொழிற்நுட்பம்

நுண்ணுயிரியல், தாவர நோய்குறியியல் மற்றும் உயிர் தொழிற்நுட்பம்

MSCB02

தாவரவியல் - முதலாம் ஆண்டு (முதுநிலை) -பாடத்திட்டம்

தாவரவியல் - முதலாம் ஆண்டு (முதுநிலை) -பாடத்திட்டம்

MSCB-S1

பூக்கும் தாவரங்களின் உள்ளமைப்பு ,கருவியியல் திசு வளர்ப்பு ,தாவர வளர்ச்சி மற்றும் பயன்முறை தாவரம்

பூக்கும் தாவரங்களின் உள்ளமைப்பு ,கருவியியல் திசு வளர்ப்பு ,தாவர வளர்ச்சி மற்றும் பயன்முறை தாவரம்

MSCB04

டெரிடோபைட், ஜிம்னோஸ்பெர்ம் மற்றும் படிமத் தாவரவியல்

டெரிடோபைட், ஜிம்னோஸ்பெர்ம் மற்றும் படிமத் தாவரவியல்

MSCB03

இனக்குழுத் தாவரவியல் உயிரிய விரிமம்

இனக்குழுத் தாவரவியல் உயிரிய விரிமம்

MSCB09

செல் உயிரியல், மரபியல், தாவரப் பெருக்கம், உயிர் பரிணாமவியல் மற்றும் உயிர் அளவீடு

செல் உயிரியல், மரபியல், தாவரப் பெருக்கம், உயிர் பரிணாமவியல் மற்றும் உயிர் அளவீடு

MSCB06

தாவர உடற்செயலியியல் மற்றும் உயிர் வேதியியல்

தாவர உடற்செயலியியல் மற்றும் உயிர் வேதியியல்

MSCB08

பூக்கும் தாவரங்களின் வகைப்பாட்டியல், பொருளாதாரப் பயன்கள், சுற்றுச்சூழல் உயிரியல், தாவரநில வரைவியல் மற்றும் வானவியல்

பூக்கும் தாவரங்களின் வகைப்பாட்டியல், பொருளாதாரப் பயன்கள், சுற்றுச்சூழல் உயிரியல், தாவரநில வரைவியல் மற்றும் வானவியல்

MSCB07

விலங்கியல் விருப்பப்பாடம் -1 (முதுகெலும்பற்றவை மற்றும் முதுகெலும்புள்ளவை)

விலங்கியல் விருப்பப்பாடம் -1 (முதுகெலும்பற்றவை மற்றும் முதுகெலும்புள்ளவை)

BSCB104

பாசிகள், பூஞ்சைகள், வைரஸ் பாக்டிரியா, வெளிர் பூஞ்சைகள் மற்றும் தாவர நோய்கள்

பாசிகள், பூஞ்சைகள், வைரஸ் பாக்டிரியா, வெளிர் பூஞ்சைகள் மற்றும் தாவர நோய்கள்

BSCB103

தாவரவியல் முதலாம் ஆண்டு பாடத்திட்டம்

தாவரவியல் முதலாம் ஆண்டு பாடத்திட்டம்

BSCB-S1

ஆங்கிலம் - 1

ஆங்கிலம் - 1

BSCB102

தமிழ் - 1

தமிழ் - 1

BSCB101

தமிழ்-2

தமிழ்-2

BSCB201

ஆங்கிலம் -2

ஆங்கிலம் -2

BSCB202

செயல்முறைப் பயிற்சி

செயல்முறைப் பயிற்சி

PGDY04

யோகாவும் உளவியலும்

யோகாவும் உளவியலும்

PGDY02

யோகாவும் மதிப்பீட்டுக் கல்வியும்

யோகாவும் மதிப்பீட்டுக் கல்வியும்

PGDY03

யோகா - தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

யோகா - தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

PGDY01

யோகா - தோற்றமும் வளர்ச்சியும் Question Paper

யோகா - தோற்றமும் வளர்ச்சியும் Question Paper

PGDY01

யோகாவும் உளவியலும் Question Paper

யோகாவும் உளவியலும் Question Paper

PGDY02

யோகாவும் மதிப்பீட்டுக் கல்வியும் Question Paper

யோகாவும் மதிப்பீட்டுக் கல்வியும் Question Paper

PGDY03

யோகா செயல்முறைப் பயிற்சி

யோகா செயல்முறைப் பயிற்சி

DY04

யோகா - தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

யோகா - தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

DY01

யோகாப் பயிற்சி அடிப்படைக் கொள்கைகள்

யோகாப் பயிற்சி அடிப்படைக் கொள்கைகள்

DY03

உடற்கூறும் செயலியலும்

உடற்கூறும் செயலியலும்

DY02

யோகா செயல்முறைப் பயிற்சி

யோகா செயல்முறைப் பயிற்சி

CCY03

யோகா - ஓர் அறிமுகம்

யோகா - ஓர் அறிமுகம்

CCY01

யோகாவும் உடற்கூறியலும்

யோகாவும் உடற்கூறியலும்

CCY02

செயல்முறைப் பயிற்சி மற்றும் கற்பித்தல்

செயல்முறைப் பயிற்சி மற்றும் கற்பித்தல்

YTT04

யோகாவும் மதிப்பீட்டுக் கல்வியும்

யோகாவும் மதிப்பீட்டுக் கல்வியும்

YTT03

பரதநாட்டிய வரலாறு

பரதநாட்டிய வரலாறு

MABH1

பரதநாட்டிய இலக்கணம்

பரதநாட்டிய இலக்கணம்

MABH2

நாட்டியத்தில் தமிழ் மரபு

நாட்டியத்தில் தமிழ் மரபு

MABH6

இந்தியாவின் பாரம்பரிய கலையரங்கள்

இந்தியாவின் பாரம்பரிய கலையரங்கள்

MABH7

யோகா தோற்றமும் வளர்ச்சியும் Question Paper

யோகா தோற்றமும் வளர்ச்சியும் Question Paper

MAYM1

தற்கால யோகாவின் பயன்பாட்டு முறைகள் Question Paper

தற்கால யோகாவின் பயன்பாட்டு முறைகள் Question Paper

MAYM2

உடல்நலம் Question Paper

உடல்நலம் Question Paper

MAYM3

உயிர் வளமும் மனவளமும் Question Paper

உயிர் வளமும் மனவளமும் Question Paper

MAYM4

Message

TamilUniversity

2017C BCA, PGDCA (II Sem), Environ.Science, MA Yoga (16A,17C), PG Diploma Yoga Ist year Students are informed to attend contact classes on 28,29.10.2017,11,12,18,19,25,26.11.2017 at Ariviyal Pulam,Tamil University, Thanjavur. (Practical classes compulsory

Oct 15:05

TamilUniversity

2017C UG BA தமிழிசை Ist year Students are informed to attend contact classes on 28,29.10.2017,11,12,18,19,25,26.11.2017 at Kalai Pulam, Tamil University, Thanjavur. (Practical classes compulsory)

Oct 15:03

TamilUniversity

Test Message 04.04.2017.

Apr 18:17

View all Messages

Calendar

loading