Need Help?   +91-638 163 3524 (10AM - 7PM)

Download

Teaching of Science

Teaching of Science

1.4.4

Teaching of Social Studies

Teaching of Social Studies

1.4.5

Special Tamil

Special Tamil

1.4.1

Guidance and Counselling

Guidance and Counselling

2.4.1

Teaching of Tamil

Teaching of Tamil

1.3.1

Teaching of English

Teaching of English

1.3.2

Curriculum and Instructions

Curriculum and Instructions

2.1

Educational Technology

Educational Technology

2.2

Environmental Education

Environmental Education

2.4.2

Teaching of Mathematics

Teaching of Mathematics

1.4.3

Critical Understanding of ICT

Critical Understanding of ICT

2.3

Contemporary India and Education

Contemporary India and Education

1.1

Educational Psychology

Educational Psychology

1.2

Assessment for Learning

Assessment for Learning

1.3

Special English

Special English

1.5.2

B.Ed ques papers

B.Ed ques papers

Q5

Classical and Statistical Mechanics

Classical and Statistical Mechanics

1.1

Integrated and Digital Electronics

Integrated and Digital Electronics

1.3

Electromagnetic Theory

Electromagnetic Theory

1.4

Numerical Methods and Programming

Numerical Methods and Programming

1.5

Advanced Electronics and Physics Lab - I

Advanced Electronics and Physics Lab - I

1.6

Spectroscopy

Spectroscopy

2.1

Quantum Mechanics

Quantum Mechanics

2.2

Nuclear and Particle Physics

Nuclear and Particle Physics

2.4

Materials Science

Materials Science

2.5

Advanced Electronics and Physics Lab - II

Advanced Electronics and Physics Lab - II

2.6

Solid State Physics

Solid State Physics

2.3

Mathematical Physics

Mathematical Physics

1.2

Cognitive Neuro Psychology

Cognitive Neuro Psychology

1.3

Research Methodology

Research Methodology

1.4

Social Psychology

Social Psychology

1.1

Life Span Psychology

Life Span Psychology

1.2

Psychology Practical

Psychology Practical

1.5

Theories of Personality

Theories of Personality

2.1

Counselling Theories and Techniques

Counselling Theories and Techniques

2.3

Educational Psychology

Educational Psychology

2.4.1

Rehabilitation Psychology

Rehabilitation Psychology

2.4.2

Organisational_Behaviour

Organisational_Behaviour

2.4.3

Psychology Practical II

Psychology Practical II

2.5

Psychopathology

Psychopathology

M.Psy2.2

Poetry

Poetry

1.1

Prose

Prose

1.2

Drama

Drama

1.3

Literary Criticism

Literary Criticism

1.4

Shakespeare

Shakespeare

2.1

Fiction

Fiction

2.2

Comparative_Literature_and_Translation

Comparative_Literature_and_Translation

2.3

Indian Literature in English Translation

Indian Literature in English Translation

2.4

English for Communication

English for Communication

2.5

New Media and Advertising

New Media and Advertising

1.5

Personal contact programme

Personal contact programme

24

Plant Diversity

Plant Diversity

1.1

Plant Taxonomy

Plant Taxonomy

1.2

Anatomy & Embryology

Anatomy & Embryology

1.3

Plant Tissue Culture

Plant Tissue Culture

1.4

Plant Molecular Biology

Plant Molecular Biology

1.5

Lab I (Plant Tissue Culture)

Lab I (Plant Tissue Culture)

1.6

Biotechniques in Botany

Biotechniques in Botany

2.3

Plant Genetic Engineering

Plant Genetic Engineering

2.5

Plant Physiology and Biochemistry

Plant Physiology and Biochemistry

2.1

Cell Biology, Genetics & Plant Breeding

Cell Biology, Genetics & Plant Breeding

2.2

Biodiversity Conservation & IPR

Biodiversity Conservation & IPR

2.4

Lab II (Plant Biotechnology)

Lab II (Plant Biotechnology)

2.6

Philosophical & Sociological bases of Education

Philosophical & Sociological bases of Education

1.1

Essentials of Educational Psychology

Essentials of Educational Psychology

1.2

Curriculum Design Process

Curriculum Design Process

1.3

Methods of Educational Inquiry

Methods of Educational Inquiry

1.4

Perspectives of Educational Technology

Perspectives of Educational Technology

1.5

Contemporary Issues in Education

Contemporary Issues in Education

2.1

Principles of Educational Management

Principles of Educational Management

2.2

Guidance and Counselling

Guidance and Counselling

2.3

Quality Issues in Education

Quality Issues in Education

2.4

Management Concepts

Management Concepts

1.1

Advanced Accounting

Advanced Accounting

1.2

Business Environment

Business Environment

1.3

Management Accounting

Management Accounting

1.4

Financial Services

Financial Services

1.5

Investment Analysis and Portfolio Management

Investment Analysis and Portfolio Management

2.2

Financial Management

Financial Management

2.3

Advanced Cost Accounting

Advanced Cost Accounting

2.4

Principles of Personnel Management

Principles of Personnel Management

2.5

Marketing Management

Marketing Management

2.1

Personal contact programme

Personal contact programme

23

Management Concepts

Management Concepts

1.1

Financial Accounting and Analysis

Financial Accounting and Analysis

1.2

Cost and Management Accounting

Cost and Management Accounting

1.3

Quantitative Techniques

Quantitative Techniques

1.4

Business Law

Business Law

1.5

Financial Management

Financial Management

2.1

Investment Analysis and Portfolio Management

Investment Analysis and Portfolio Management

2.2

Financial Services and Institutions

Financial Services and Institutions

2.3

Global Financial Management

Global Financial Management

2.4

Taxation and Tax Planning

Taxation and Tax Planning

2.5

அற இலக்கியங்களும் சமய இலக்கியங்களும்

அற இலக்கியங்களும் சமய இலக்கியங்களும்

1.2

இலக்கணம் - தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் - இளம்பூரணம்

இலக்கணம் - தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் - இளம்பூரணம்

1.3

இலக்கணம் 2 - தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் சேனாவரையம்

இலக்கணம் 2 - தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் சேனாவரையம்

1.4

தமிழக வரலாறும் பண்பாடும்

தமிழக வரலாறும் பண்பாடும்

1.5

இக்கால இலக்கியம்

இக்கால இலக்கியம்

1.1

இலக்கணம் 3 - தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். இளம்பூரணம்

இலக்கணம் 3 - தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். இளம்பூரணம்

2.1

காப்பியங்கள்

காப்பியங்கள்

2.3

சிற்றிலக்கியங்கள்

சிற்றிலக்கியங்கள்

2.4

இலக்கியத் திறனாய்வியல்

இலக்கியத் திறனாய்வியல்

2.5

சங்க இலக்கியங்கள்

சங்க இலக்கியங்கள்

2.2

History of India upto 1206 A.D

History of India upto 1206 A.D

1.1

History of India from 1761 A.D.to 1964 A.D

History of India from 1761 A.D.to 1964 A.D

1.3

Constitutional History of India from 1773 to 1950 A.D

Constitutional History of India from 1773 to 1950 A.D

1.4

History of China and Japan from 1840 A.D. to 1966 A.D

History of China and Japan from 1840 A.D. to 1966 A.D

2.1

History of U.S.A. from 1865 A.D. to 1992 A.D

History of U.S.A. from 1865 A.D. to 1992 A.D

2.2

History of Europe from 1789 A.D. to 1970 A.D

History of Europe from 1789 A.D. to 1970 A.D

2.3

Historiography and Historical Methods

Historiography and Historical Methods

2.4

History of Tamil Nadu from 1800 A.D. to 1969 A.D

History of Tamil Nadu from 1800 A.D. to 1969 A.D

2.4

History of Tamil Nadu upto 1801 A.D

History of Tamil Nadu upto 1801 A.D

1.5

History of India from 1206 A.D. to 1761 A.D

History of India from 1206 A.D. to 1761 A.D

1.2

Principles of Sociology

Principles of Sociology

1.1

Indian Social Institutions

Indian Social Institutions

1.2

Sociological Theories and Perspectives

Sociological Theories and Perspectives

1.3

Research Methods

Research Methods

1.4

Rural – Urban Sociology

Rural – Urban Sociology

1.5

Sociology of Health

Sociology of Health

2.1

Human Resource Management

Human Resource Management

2.2

Sociology of Mass Communication

Sociology of Mass Communication

2.3

Social Welfare Administration and Legislation

Social Welfare Administration and Legislation

2.4

Sociology of Modernization and Development

Sociology of Modernization and Development

2.5

Management Concepts

Management Concepts

1.1

Principles of Personnel Management

Principles of Personnel Management

1.2

Labour Legislations-I

Labour Legislations-I

1.3

Labour Legislations-II

Labour Legislations-II

1.4

Industrial Relations

Industrial Relations

1.5

Organisational Development

Organisational Development

2.1

Human Resource Development

Human Resource Development

2.2

Labour Economics

Labour Economics

2.3

Organisational Behaviour

Organisational Behaviour

2.4

Computer Applications in Personnel Management

Computer Applications in Personnel Management

2.5

Introduction to Mass Communication

Introduction to Mass Communication

1.1

Reporting

Reporting

1.2

Editing

Editing

1.3

Media History and Laws in India

Media History and Laws in India

1.4

Women and Media

Women and Media

1.5

Advertising

Advertising

2.1

Public Relations

Public Relations

2.2

Development communication

Development communication

2.3

Mass Comunication Research

Mass Comunication Research

2.4

Writing and Reporting for New Media

Writing and Reporting for New Media

2.5

Principles of Child Development

Principles of Child Development

1.1

Child Health and Nutrition

Child Health and Nutrition

1.2

Education of the Young Child

Education of the Young Child

1.3

Child in the Emerging Indian Society

Child in the Emerging Indian Society

1.4

Pre-School Educational Activities

Pre-School Educational Activities

1.5

Rights of the Child and Child Care in India

Rights of the Child and Child Care in India

2.1

Education of the Children with Special Needs

Education of the Children with Special Needs

2.2

Planning and Organisation of Institutions of Young Children

Planning and Organisation of Institutions of Young Children

2.3

Research in Child Studies

Research in Child Studies

2.4

Pre-School Home Community Linkages

Pre-School Home Community Linkages

2.5

Algebra

Algebra

1.1

Real Analysis

Real Analysis

1.2

Programming in C / C ++

Programming in C / C ++

2.4

Discrete and Combinatorial Mathematics

Discrete and Combinatorial Mathematics

2.5

Differential Equations and Numerical Methods

Differential Equations and Numerical Methods

1.3

Graph Theory

Graph Theory

2.3

Operations Research

Operations Research

1.4

Mathematical Statistics

Mathematical Statistics

1.5

Topology and Functional Analysis

Topology and Functional Analysis

2.2

Complex Analysis

Complex Analysis

2.1

Information Processing and Retrieval

Information Processing and Retrieval

MLIS1

Library and Information System Management

Library and Information System Management

MLIS2

Information Technology and Information Systems

Information Technology and Information Systems

MLIS3

Academic Library System

Academic Library System

MLIS5

Technical Writing

Technical Writing

MLIS6

Information Processing and Retrieval (Practice)

Information Processing and Retrieval (Practice)

MLIS.7and8

Research Methodology

Research Methodology

4

Principles of Information Technology

Principles of Information Technology

1.1

Operating System

Operating System

1.2

Data Structures and Algorithms

Data Structures and Algorithms

1.4

Object Oriented Programming and C++

Object Oriented Programming and C++

1.3

Object Oriented DBMS

Object Oriented DBMS

1.5

Internet Programming and Web Design

Internet Programming and Web Design

2.1

Computer Networks

Computer Networks

2.2

Software Engineering

Software Engineering

2.3

Visual Programming

Visual Programming

2.4

Multimedia Applications

Multimedia Applications

2.5

Mathematical Foundation of Computer Science

Mathematical Foundation of Computer Science

1.1

Computer Architecture

Computer Architecture

1.2

Data Structures using C++

Data Structures using C++

1.3

Visual Programming

Visual Programming

1.4

Database Management Systems

Database Management Systems

1.5

Computer Networks

Computer Networks

2.1

Software Engineering

Software Engineering

2.2

Internet Programming and Web Design

Internet Programming and Web Design

2.3

Image Processing and Analysis

Image Processing and Analysis

2.4

Operating Systems

Operating Systems

2.5

Organic Chemistry – I

Organic Chemistry – I

1.1

Inorganic Chemistry – I

Inorganic Chemistry – I

1.2

Physical Chemistry – I

Physical Chemistry – I

1.3

Instrumental Methods of Analysis

Instrumental Methods of Analysis

1.4

Organic Chemistry Practical

Organic Chemistry Practical

1.5

AnalyticalChemistryPractical

AnalyticalChemistryPractical

1.6

Organic Chemistry – II

Organic Chemistry – II

2.1

Inorganic Chemistry - II

Inorganic Chemistry - II

2.2

Inorganic Chemistry Practical

Inorganic Chemistry Practical

2.5

 Physical Chemistry Practical

Physical Chemistry Practical

2.6

Physical Chemistry - II

Physical Chemistry - II

2.3

Applied Chemistry

Applied Chemistry

2.4

Animal Diversity

Animal Diversity

1.1

Cell and Molecular Biology

Cell and Molecular Biology

1.2

Genetics and Evolution

Genetics and Evolution

1.3

Biochemistry and Animal Physiology

Biochemistry and Animal Physiology

1.4

Biophysics and Biostatistics

Biophysics and Biostatistics

1.5

Practical Manual 1.6

Practical Manual 1.6

1.6

Practical Manual 1.7

Practical Manual 1.7

1.7

Environmental Biology

Environmental Biology

2.1

Developmental_Biology

Developmental_Biology

2.2

Microbiology and Immunology

Microbiology and Immunology

2.3

Animal Biotechnology

Animal Biotechnology

2.4

Fisheries & Aquaculture

Fisheries & Aquaculture

2.5.1

Parasitology

Parasitology

2.5.2

Practical manual 3

Practical manual 3

2.6

Practical Manual 4

Practical Manual 4

2.7.1

Practical Manual 2.7.2

Practical Manual 2.7.2

2.7.2

Development Economics

Development Economics

1.2

Indian Economy

Indian Economy

1.3

Environmental Economics

Environmental Economics

1.5

நுண் பொருளியல்

நுண் பொருளியல்

MAEc1.1

இந்திய பொருளாதாரம்

இந்திய பொருளாதாரம்

MAEc1.3

தொழில்துறை பொருளாதாரம்

தொழில்துறை பொருளாதாரம்

MAEc1.4

சுற்றுச்சூழல் பொருளாதாரம்

சுற்றுச்சூழல் பொருளாதாரம்

MAEc1.5

நிதியியல் பொருளாதாரம்

நிதியியல் பொருளாதாரம்

MAEc2.2

ஆராய்ச்சி மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் முறைகள்

ஆராய்ச்சி மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் முறைகள்

MAEc2.3

வேளாண்மை பொருளாதாரம்

வேளாண்மை பொருளாதாரம்

MAEc2.4

AGRICULTURAL ECONOMICS

AGRICULTURAL ECONOMICS

2.4

Macro Economics

Macro Economics

MAEc2.1

Fiscal Economics

Fiscal Economics

MAEc2.2

Agricultural Economics

Agricultural Economics

MAEc2.4

Digital Computer Organization

Digital Computer Organization

1.1

C and Data Structures

C and Data Structures

1.2

Object Oriented Programming and C++

Object Oriented Programming and C++

2.1

Accounting and Financial Management

Accounting and Financial Management

4.1

Compiler Design

Compiler Design

4.4

Distributed Computing

Distributed Computing

5.1

Data Mining and Ware Housing

Data Mining and Ware Housing

5.4

Middleware Technology

Middleware Technology

6.2

Open Source Architecture

Open Source Architecture

6.4

Agent Based Intelligent system

Agent Based Intelligent system

6.3

Social Work Profession

Social Work Profession

1.1

Social Science for Social Workers

Social Science for Social Workers

1.2

Social Case Work

Social Case Work

1.4

Information Communication and Technology For Social Work 

Information Communication and Technology For Social Work 

1.5

Social Group Work

Social Group Work

2.1

Community Organization and Social Action

Community Organization and Social Action

2.2

Social Work Research and Statistics

Social Work Research and Statistics

2.3

Social Welfare Administration and Legislation

Social Welfare Administration and Legislation

2.4

Human Resource Management

Human Resource Management

3.1

Disaster Management

Disaster Management

3.2

Gender and Development

Gender and Development

3.3

Counseling

Counseling

3.4

Rural and Urban Community

Rural and Urban Community

4.1.1

Welfare of Weaker Sections

Welfare of Weaker Sections

4.1.2

Management of Non-Government Organization

Management of Non-Government Organization

4.1.3

Medical and Psychiatric Social Work

Medical and Psychiatric Social Work

4.2.1

Foundation of Psychiatry

Foundation of Psychiatry

4.2.2

Medical Social Work

Medical Social Work

4.2.3

Fundamentals of Personnel Management

Fundamentals of Personnel Management

4.3.1

Labour Welfare and Legislation

Labour Welfare and Legislation

4.3.2

Project Report

Project Report

4.4

Social Work for Rehabilitation and Resettlement

Social Work for Rehabilitation and Resettlement

4.4.1

Emerging Trends in Rehabilitation and Resettlement

Emerging Trends in Rehabilitation and Resettlement

4.4.2

National & International Agencies for Rehabilitation and Resettlement

National & International Agencies for Rehabilitation and Resettlement

4.4.3

Industrial Relations

Industrial Relations

4.3.3

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு

2.3

இலக்கணம் - தொல்காப்பியம் - எழுத்து - இளம்பூரணம்

இலக்கணம் - தொல்காப்பியம் - எழுத்து - இளம்பூரணம்

3.2

சமய இலக்கியம்

சமய இலக்கியம்

2.1

இலக்கணம் - அகப்பொருளும் யாப்பும்

இலக்கணம் - அகப்பொருளும் யாப்பும்

2.2

இக்கால இலக்கியம்

இக்கால இலக்கியம்

1.1

தமிழக வரலாறு

தமிழக வரலாறு

1.3

சிற்றிலக்கியம்

சிற்றிலக்கியம்

1.4

இலக்கணம் - தொல்காப்பியம்

இலக்கணம் - தொல்காப்பியம்

3.4

காப்பிய இலக்கியம்

காப்பிய இலக்கியம்

2.4

இலக்கணம் புறப்பொருளும் அணியிலக்கணமும்

இலக்கணம் புறப்பொருளும் அணியிலக்கணமும்

2.5

இலக்கணம் தொல்காப்பியம் பொருள் இளம்பூரணம்

இலக்கணம் தொல்காப்பியம் பொருள் இளம்பூரணம்

3.5

கோயில் நடைமுறைகள்

கோயில் நடைமுறைகள்

3.6

B.Lit ques papers

B.Lit ques papers

Q7

கோயிற்கலை கோயிலின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கோயிற்கலை கோயிலின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

B.Lit1.6

Victorian Literature

Victorian Literature

2.4

Indian English Literature

Indian English Literature

2.5

American and Commonwealth

American and Commonwealth

3.3

Introduction to Mass Communication

Introduction to Mass Communication

3.5

English for Competitive Examinations

English for Competitive Examinations

3.4

Literary Forms

Literary Forms

1.3

Restoration Literature

Restoration Literature

1.5

Shakespeare

Shakespeare

3.1

Romantic Literature

Romantic Literature

2.3

Communication Skills

Communication Skills

1.1

Part – II: English Paper-I

Part – II: English Paper-I

1.2

Human Skills Development

Human Skills Development

2.1

Hindi Paper-II

Hindi Paper-II

2.1

Part – I : Tamil

Part – I : Tamil

1.1

Hindi Paper-I

Hindi Paper-I

1.1

Part - I: Tamil

Part - I: Tamil

2.1

Part – II: English Paper-II

Part – II: English Paper-II

2.2

Elizabeth Iiterature

Elizabeth Iiterature

1.4

Modern and Post Modern

Modern and Post Modern

3.2

B.A English ques papers

B.A English ques papers

Q13

Contemporay Political System

Contemporay Political System

2.5

History of Europe(1453 AD to 1789AD)

History of Europe(1453 AD to 1789AD)

2.3

History of India(Beginning to 1707 AD)

History of India(Beginning to 1707 AD)

1.3

History of Russia

History of Russia

3.2

Principles of Economics

Principles of Economics

1.5

History of Europe(1789 AD to 1945 AD)

History of Europe(1789 AD to 1945 AD)

2.4

ஐரோப்பிய வரலாறு

ஐரோப்பிய வரலாறு

2.3

சமகால அரசாங்க முறைகள்

சமகால அரசாங்க முறைகள்

2.5

இரஷ்ய வரலாறு

இரஷ்ய வரலாறு

3.2

தமிழக வரலாறு

தமிழக வரலாறு

3.1

சுற்றுலா மேலாண்மை

சுற்றுலா மேலாண்மை

3.4

கணிப்பொறி மற்றும் தரவு செயலாக்கம்

கணிப்பொறி மற்றும் தரவு செயலாக்கம்

3.5

HISTORY OF INDIA (FROM 1707 TO 1947 A.D.)

HISTORY OF INDIA (FROM 1707 TO 1947 A.D.)

1.4

HISTORY OF TAMILNADU (BEGINNING TO 1947 AD)

HISTORY OF TAMILNADU (BEGINNING TO 1947 AD)

3.1

TOURISM MANAGEMENT

TOURISM MANAGEMENT

3.4

COMPUTER AND DATA PROCESSING

COMPUTER AND DATA PROCESSING

3.5

இந்திய வரலாறு (தொடக்கம் முதல் 1707 வரை)

இந்திய வரலாறு (தொடக்கம் முதல் 1707 வரை)

1.3

இந்திய வரலாறு (1707 முதல் 1947 வரை)

இந்திய வரலாறு (1707 முதல் 1947 வரை)

1.4

ஐரோப்பிய வரலாறு (1789 - 1945 கி.பி.)

ஐரோப்பிய வரலாறு (1789 - 1945 கி.பி.)

2.4

பன்னாட்டு உறவுகள்

பன்னாட்டு உறவுகள்

3.3

B.A History ques papers

B.A History ques papers

Q11

பொருளாதார கோட்பாடுகள்

பொருளாதார கோட்பாடுகள்

BAH1.5

ADMINISTRATIVE ORGANISATION

ADMINISTRATIVE ORGANISATION

1.5

ADMINISTRATIVE THINKERS

ADMINISTRATIVE THINKERS

2.3

PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION

PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION

2.4

DEVELOPMENT ADMINISTRATION IN INDIA

DEVELOPMENT ADMINISTRATION IN INDIA

3.1

COMPUTER AND DATA PROCESSING

COMPUTER AND DATA PROCESSING

3.2

PUBLIC FINANCIAL ADMINISTRATION

PUBLIC FINANCIAL ADMINISTRATION

3.3

INDIAN ADMINISTRATION

INDIAN ADMINISTRATION

3.4

LOCAL BODIES IN INDIA

LOCAL BODIES IN INDIA

3.5

B.A Public admin ques papers

B.A Public admin ques papers

Q12

General Psychology

General Psychology

1.3

Social Psychology

Social Psychology

1.4

Environmental Psychology

Environmental Psychology

1.5

Abnormal Psychology

Abnormal Psychology

2.3

Health Psychology

Health Psychology

2.4

Psychology and Nutrition

Psychology and Nutrition

2.5

Counselling Psychology

Counselling Psychology

3.1

Industrial Psychology

Industrial Psychology

3.2

Educational Psychology

Educational Psychology

3.3

Marketing and Advertising

Marketing and Advertising

3.4

Experimental Psychology

Experimental Psychology

3.5

B.sc psychology ques papers

B.sc psychology ques papers

Q10

Classical Algebra

Classical Algebra

1.3

Calculus

Calculus

1.4

Analytical Geometry and Vector Calculus

Analytical Geometry and Vector Calculus

1.5

Mechanics

Mechanics

2.3

Analysis

Analysis

2.4

Probability and Statistics

Probability and Statistics

2.5

Algebra

Algebra

3.1

Numerical Methods

Numerical Methods

3.3

BSc Maths ques papers

BSc Maths ques papers

Q16

Principles of Operating System

Principles of Operating System

1.3

Business Communication

Business Communication

3.1

C Programming

C Programming

1.4

Office Automation

Office Automation

2.2

Computer Graphics

Computer Graphics

2.5

ELECTRONIC DEVICES AND DIGITAL CIRCUITS

ELECTRONIC DEVICES AND DIGITAL CIRCUITS

1.1

PRINCIPLES OF INFORMATION TECHNOLOGY

PRINCIPLES OF INFORMATION TECHNOLOGY

1.2

ACCOUNTING FUNDAMENTALS

ACCOUNTING FUNDAMENTALS

1.5

MICROPROCESSORS AND PERSONAL COMPUTERS

MICROPROCESSORS AND PERSONAL COMPUTERS

2.1

SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN

SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN

2.3

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING AND C++

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING AND C++

2.4

WINDOWS AND VISUAL BASIC

WINDOWS AND VISUAL BASIC

3.2

INTERNET AND JAVA PROGRAMMING

INTERNET AND JAVA PROGRAMMING

3.3

RDBMS

RDBMS

3.4

MANAGEMENT PRINCIPLES AND TECHNIQUES

MANAGEMENT PRINCIPLES AND TECHNIQUES

3.5

BCA ques paper

BCA ques paper

Q2

Digital Computer Fundamentals

Digital Computer Fundamentals

1.3

Scientific Computing

Scientific Computing

2.4

Discrete Mathematics

Discrete Mathematics

1.5

Computer Graphics

Computer Graphics

3.1

Data Structures Using C

Data Structures Using C

1.4

Object Oriented Programming and C++

Object Oriented Programming and C++

2.3

Application Programs

Application Programs

2.5

Visual Programming

Visual Programming

3.2

Operating Systems

Operating Systems

3.3

Internet Programming

Internet Programming

3.4

RDBMS

RDBMS

3.5

B.sc CS ques papers

B.sc CS ques papers

Q8

Digital Computer Fundamentals

Digital Computer Fundamentals

1.3

Mobile Computing

Mobile Computing

3.4

Discrete Mathematics

Discrete Mathematics

1.5

C and Data Structures using C

C and Data Structures using C

1.4

Internet Programming

Internet Programming

2.3

Analysis and Design of Information Systems

Analysis and Design of Information Systems

2.4

Application Programs

Application Programs

2.5

Computer Networks

Computer Networks

3.1

Principles of Information Technology

Principles of Information Technology

3..3

Visual Programming

Visual Programming

3.2

B.sc IT ques papers

B.sc IT ques papers

Q9

Business Communication

Business Communication

1.1

Principles of Management

Principles of Management

1.3

Business Environment

Business Environment

1.4

Financial Accounting

Financial Accounting

1.5

Principles of Personnel Management

Principles of Personnel Management

3.5

Banking Theory Law and Practice

Banking Theory Law and Practice

2.1

Business Law

Business Law

2.4

Cost Accounting

Cost Accounting

2.5

Production and Materials Management

Production and Materials Management

3.1

Elements of Marketing

Elements of Marketing

3.2

Financial Management

Financial Management

3.4

Company Law

Company Law

2.2

PRINCIPLES OF ECONOMICS

PRINCIPLES OF ECONOMICS

1.2

BUSINESS STATISTICS

BUSINESS STATISTICS

2.3

MANAGEMENT ACCOUNTING

MANAGEMENT ACCOUNTING

3.3

வணிக கடித தொடர்பு

வணிக கடித தொடர்பு

1.1

வணிகச் சூழல்

வணிகச் சூழல்

1.4

நிதிக் கணக்கியல்

நிதிக் கணக்கியல்

1.5

வணிகச் புள்ளியியல்

வணிகச் புள்ளியியல்

2.3

உற்பத்தி மற்றும் சரக்கு மேலாண்மை

உற்பத்தி மற்றும் சரக்கு மேலாண்மை

3.1

மேலாண்மைக் கணக்கியல்

மேலாண்மைக் கணக்கியல்

3.3

பணியாளர் மேலாண்மை தத்துவம்

பணியாளர் மேலாண்மை தத்துவம்

3.5

வணிகச் சட்டம்

வணிகச் சட்டம்

2.4

B.B.A ques papers

B.B.A ques papers

15Q

Principles of Economics

Principles of Economics

1.2

Money and Banking

Money and Banking

1.3

Rural Banking

Rural Banking

1.4

Practice and Law of Banking-I

Practice and Law of Banking-I

2.1

Management Practice

Management Practice

2.2

Business Statistics

Business Statistics

2.3

Foreign Exchange and Financing of Foreign Trade

Foreign Exchange and Financing of Foreign Trade

2.5

Practice and Law of Banking-II

Practice and Law of Banking-II

3.1

Marketing of Banking Services

Marketing of Banking Services

3.2

Management Accounting

Management Accounting

3.3

Computers and Banking

Computers and Banking

3.4

Development Banking

Development Banking

3.5

Visual Programming

Visual Programming

3.2

B.B.A Banking ques papers

B.B.A Banking ques papers

Q14

Business Communication

Business Communication

1.1

Principles of Management

Principles of Management

1.3

Business Organisation

Business Organisation

1.4

Business Environment

Business Environment

1.5

Managerial Economics

Managerial Economics

2.1

Commercial Law

Commercial Law

2.2

Advanced Accountancy

Advanced Accountancy

2.4

Elements of Marketing

Elements of Marketing

2.5

Company Law

Company Law

3.1

Auditing

Auditing

3.2

Banking Theory, Law and Practice

Banking Theory, Law and Practice

3.3

Cost Accounting

Cost Accounting

3.4

Basic Financial Accounting

Basic Financial Accounting

1.2

Business Statistics

Business Statistics

2.3

Management Accounting

Management Accounting

3.5

வணிக கடித தொடர்பு

வணிக கடித தொடர்பு

1.1

அடிப்படை நிதிக் கணக்கியல்

அடிப்படை நிதிக் கணக்கியல்

1.2

தொழில் அமைப்பு

தொழில் அமைப்பு

1.4

வணிகச் சூழல்

வணிகச் சூழல்

1.5

வணிகச் சட்டம்

வணிகச் சட்டம்

2.2

வணிகச் புள்ளியியல்

வணிகச் புள்ளியியல்

2.3

மேல்நிலைக் கணக்கியல்

மேல்நிலைக் கணக்கியல்

2.4

மேலாண்மைக் கணக்கியல்

மேலாண்மைக் கணக்கியல்

3.5

B.COM ques papers

B.COM ques papers

Q4

Cost Accounting

Cost Accounting

3.3

Web Designing and its Applications

Web Designing and its Applications

3.4

Banking Theory, Law and Practice

Banking Theory, Law and Practice

2.3

Commercial Law

Commercial Law

2.2

Auditing

Auditing

3.2

Business Communication

Business Communication

1.1

Principles of Management

Principles of Management

1.3

BASIC FINANCIAL ACCOUNTING

BASIC FINANCIAL ACCOUNTING

1.2

C PROGRAMMING

C PROGRAMMING

2.4

3.1 ADVANCED ACCOUNTANCY

3.1 ADVANCED ACCOUNTANCY

3.1

B.COM-CA ques papers

B.COM-CA ques papers

Q3

Library and society

Library and society

1

Information sources & services

Information sources & services

2

Information Processing I Classification (Theory)

Information Processing I Classification (Theory)

3

Information Processing II Cataloguing & Indexing (Theory)

Information Processing II Cataloguing & Indexing (Theory)

4

Information Technology

Information Technology

5

Library Administration and Management

Library Administration and Management

6

Information Processing III Classification (Practice)

Information Processing III Classification (Practice)

7

Information Processing IV Cataloguing (Practice)

Information Processing IV Cataloguing (Practice)

8

B.Lib.I.Sc ques papers

B.Lib.I.Sc ques papers

Q6

Micro Economics

Micro Economics

1.3

Indian Economy

Indian Economy

1.4

Elements of Statistics

Elements of Statistics

1.5

B.A Economics ques paper

B.A Economics ques paper

BAEQ1

Macro Economics

Macro Economics

BA.EC2.3

Economics for Competitive Examinations

Economics for Competitive Examinations

BA.EC2.5

நிதியியல் பொருளாதாரம்

நிதியியல் பொருளாதாரம்

BA.EC2.4

Banking Law and Practice

Banking Law and Practice

3.3

Central Banking and Monetary Management

Central Banking and Monetary Management

3.4

International Banking and Foreign Exchange

International Banking and Foreign Exchange

3.5

Computers and Banking

Computers and Banking

4.1

Investment Analysis and Portfolio Management

Investment Analysis and Portfolio Management

4.2

Project Finance

Project Finance

4.3

Mutual Fund Management

Mutual Fund Management

4.4

Merchant Banking

Merchant Banking

4.5

Laws Relating to Education

Laws Relating to Education

3.3

Curriculum Designing

Curriculum Designing

3.4

Education Infrastructure

Education Infrastructure

3.5

Education Institution Management

Education Institution Management

4.1

Institutional Linkage for Education Management

Institutional Linkage for Education Management

4.2

Marketing of Education Services

Marketing of Education Services

4.3

Quality in Education

Quality in Education

4.4

Contemporary Issues in Education

Contemporary Issues in Education

4.5

Principles of Hospital Management

Principles of Hospital Management

3.3

Hospital Planning and Designing

Hospital Planning and Designing

3.4

Materials Management in Hospitals

Materials Management in Hospitals

3.5

Hospital Records Management

Hospital Records Management

4.1

Hospital Related Laws

Hospital Related Laws

4.2

Marketing of Hospital Services

Marketing of Hospital Services

4.3

Quality Management in Hospitals

Quality Management in Hospitals

4.4

Hospital Hazards Management

Hospital Hazards Management

4.5

International Economics

International Economics

3.3

International Marketing

International Marketing

3.4

Export Management and Documentation

Export Management and Documentation

3.5

International Marketing Logistics

International Marketing Logistics

4.1

Foreign Exchange Management

Foreign Exchange Management

4.2

 Management Strategies of MNCs

Management Strategies of MNCs

4.3

WTO-Constitution and Operations

WTO-Constitution and Operations

4.4

Multinational Finance Management

Multinational Finance Management

4.5

Project Formulation and Appraisal

Project Formulation and Appraisal

3.3

Project Support System

Project Support System

3.4

Project Control System

Project Control System

3.5

Project Risk Management

Project Risk Management

4.1

Project Exports

Project Exports

4.3

Disaster Management

Disaster Management

4.4

Project Preparation

Project Preparation

4.5

Project Contracting and Clearances

Project Contracting and Clearances

4.2

Tourism and Accommodation

Tourism and Accommodation

3.3

Tour Operators and Travel Agencies

Tour Operators and Travel Agencies

3.4

Quality in Tourism

Quality in Tourism

3.5

Tourism Entrepreneurship

Tourism Entrepreneurship

4.1

Tourism Project Management

Tourism Project Management

4.2

Institutional Framework of Tourism

Institutional Framework of Tourism

4.3

Global Tourism

Global Tourism

4.4

Emerging Issues in Tourism

Emerging Issues in Tourism

4.5

Industrial Relations Management

Industrial Relations Management

3.3

Labour Legislations – I

Labour Legislations – I

3.4

Training and Development

Training and Development

3.5

Compensation Management

Compensation Management

4.1

Global Human Resource Management

Global Human Resource Management

4.2

Emotional Competence

Emotional Competence

4.3

Labour Legislations – II

Labour Legislations – II

4.4

Organisational Development

Organisational Development

4.5

Labour and Industrial Laws

Labour and Industrial Laws

3.3

Securities Laws and Financial Markets

Securities Laws and Financial Markets

3.4

Indirect Laws

Indirect Laws

3.5

Company Secretarial Practice

Company Secretarial Practice

4.1

Corporate Restructuring : Law and Practice

Corporate Restructuring : Law and Practice

4.2

Drafting and Conveyancing

Drafting and Conveyancing

4.3

Economic Legislations

Economic Legislations

4.4

Secretarial and Management Audit

Secretarial and Management Audit

4.5

Training and development

Training and development

3A3

Management of funds

Management of funds

3C1

Investment Analysis and Portfolio Management

Investment Analysis and Portfolio Management

3C2

Financial services and Institutions

Financial services and Institutions

3C3

Compensation Management

Compensation Management

4A1

Labour Legislations-II

Labour Legislations-II

4A2

Organisational Development

Organisational Development

4A3

International Marketing

International Marketing

4B1

Foreign Exchange Management

Foreign Exchange Management

4C1

Multinational Finance Management

Multinational Finance Management

4C2

Project Finance

Project Finance

4C3

Historical development of yoga and yoga in physical education

Historical development of yoga and yoga in physical education

PGDYE01

Application of yoga therapy & teaching practice

Application of yoga therapy & teaching practice

PGDYE03

Yogic practices and social values

Yogic practices and social values

PGDY04

Scientific approaches of yoga

Scientific approaches of yoga

PGDY02

சந்தையியல் கூறுகள்

சந்தையியல் கூறுகள்

2.5

மேலாண்மைப் பொருளியல்

மேலாண்மைப் பொருளியல்

2.1

நிறுமச் சட்டம்

நிறுமச் சட்டம்

3.1

தணிக்கையியல்

தணிக்கையியல்

3.2

வங்கிக் கோட்பாடு சட்டமும் நடைமுறையும்

வங்கிக் கோட்பாடு சட்டமும் நடைமுறையும்

3.3

அடக்கவிலைக் கணக்கியல்

அடக்கவிலைக் கணக்கியல்

3.4

மேலாண்மைத் தத்துவங்கள்

மேலாண்மைத் தத்துவங்கள்

1.3

நுண்ணினப் பொருளியல்

நுண்ணினப் பொருளியல்

1.3

இந்திய பொருளாதாரம்

இந்திய பொருளாதாரம்

1.4

போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பொருளாதாரம்

போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பொருளாதாரம்

BAE2.5

பொருளாதர கோட்பாடுகள்

பொருளாதர கோட்பாடுகள்

1.2

நிறுமச் சட்டம்

நிறுமச் சட்டம்

2.2

நிறுவன நிதி மேலாண்மை

நிறுவன நிதி மேலாண்மை

3.4

மேலாண்மைத் தத்துவங்கள்

மேலாண்மைத் தத்துவங்கள்

1.3

வங்கிக் கோட்பாடு சட்டமும் நடைமுறையும்

வங்கிக் கோட்பாடு சட்டமும் நடைமுறையும்

2.1

அடக்கவிலைக் கணக்கியல்

அடக்கவிலைக் கணக்கியல்

2.5

சந்தையியல் கூறுகள்

சந்தையியல் கூறுகள்

3.2

சந்தையியல் மேலாண்மை

சந்தையியல் மேலாண்மை

3.1

நிதி மேலாண்மை

நிதி மேலாண்மை

3.2

தொழிற்துறை உறவுகள்

தொழிற்துறை உறவுகள்

3.A1

தொழிலாளர் நலச் சட்டம் - I

தொழிலாளர் நலச் சட்டம் - I

3A2

பயிற்சி மற்றும் மேம்படுத்துதல்

பயிற்சி மற்றும் மேம்படுத்துதல்

3A3

சேவைச் சந்தையியல்

சேவைச் சந்தையியல்

3B1

விற்பனை மேம்பாட்டு மேலாண்மையியல்

விற்பனை மேம்பாட்டு மேலாண்மையியல்

3B2

பொருள் மேலாண்மை

பொருள் மேலாண்மை

3B3

நிதித் தொகை மேலாண்மை

நிதித் தொகை மேலாண்மை

3C1

முதலீட்டு ஆய்வும் முதலீட்டுப் பட்டியல்	மேலாண்மையும்

முதலீட்டு ஆய்வும் முதலீட்டுப் பட்டியல் மேலாண்மையும்

3C2

நிதிச் சேவைகளும் நிறுவனங்களும்

நிதிச் சேவைகளும் நிறுவனங்களும்

3C3

உற்பத்தியியல் மற்றும் இயக்குதல் மேலாண்ம

உற்பத்தியியல் மற்றும் இயக்குதல் மேலாண்ம

4.1

அந்திய செலாவணி பரிமாற்ற மேலாண்மை

அந்திய செலாவணி பரிமாற்ற மேலாண்மை

4.2C1

பன்னாட்டு நிதியியல் மேலாண்மை

பன்னாட்டு நிதியியல் மேலாண்மை

4.2C2

திட்ட நிதி

திட்ட நிதி

4.2C3

ஊதிய மேலாண்மை

ஊதிய மேலாண்மை

4A1

பணியாளர் சட்டம் - II

பணியாளர் சட்டம் - II

4A2

நிறுவன வளர்ச்சி

நிறுவன வளர்ச்சி

4A3

பன்னாட்டு சந்தையியல்

பன்னாட்டு சந்தையியல்

4B1

லாஜிஸ்டிக்ஸ் சந்தைப்படுத்துதல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்

லாஜிஸ்டிக்ஸ் சந்தைப்படுத்துதல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்

4B2

சில்லறை யுக்தி மேலாண்மை

சில்லறை யுக்தி மேலாண்மை

4B3

தொழிற்துறை உறவுகள்

தொழிற்துறை உறவுகள்

3.3

தொழிலாளர் நலச் சட்டம் - I

தொழிலாளர் நலச் சட்டம் - I

3.4

பயிற்சி மற்றும் மேம்படுத்துதல்

பயிற்சி மற்றும் மேம்படுத்துதல்

3.5

ஊதிய மேலாண்மை

ஊதிய மேலாண்மை

4.1

உலக மனித வள மேலாண்மை

உலக மனித வள மேலாண்மை

4.2

எமுச்சிசார் திறன்

எமுச்சிசார் திறன்

4.3

பணியாளர் சட்டம் - II

பணியாளர் சட்டம் - II

4.4

நிறுவன வளர்ச்சி

நிறுவன வளர்ச்சி

4.5

இந்திய வரலாறு (கி.பி. 1206 வரை)

இந்திய வரலாறு (கி.பி. 1206 வரை)

1.1

இந்திய வரலாறு (1761 முதல் 1964 வரை)

இந்திய வரலாறு (1761 முதல் 1964 வரை)

1.3

இந்திய அரசியல் சட்ட வரலாறு (1773 முதல் 1950 வரை)

இந்திய அரசியல் சட்ட வரலாறு (1773 முதல் 1950 வரை)

1.4

சீன ஜப்பான் வரலாறு (1840 முதல் 1966 வரை)

சீன ஜப்பான் வரலாறு (1840 முதல் 1966 வரை)

2.1

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வரலாறு (1865 முதல் 1992 வரை)

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வரலாறு (1865 முதல் 1992 வரை)

2.2

ஐரோப்பிய வரலாறு (1789 முதல் 1970 வரை)

ஐரோப்பிய வரலாறு (1789 முதல் 1970 வரை)

2.3

வரலாற்று வரைவியல்

வரலாற்று வரைவியல்

2.4

தமிழ்நாட்டு வரலாறு (1800 முதல் 1969 வரை)

தமிழ்நாட்டு வரலாறு (1800 முதல் 1969 வரை)

2.5

இந்திய வரலாறு (1206 முதல் 1761 வரை)

இந்திய வரலாறு (1206 முதல் 1761 வரை)

1.2

இந்திய தமிழ்நாட்டு (1801 வரை)

இந்திய தமிழ்நாட்டு (1801 வரை)

1.5

Relational Database Management System

Relational Database Management System

1.3

Operating System

Operating System

1.4

Unix and Shell Programming

Unix and Shell Programming

2.2

Communication Skills

Communication Skills

2.3

Computer Graphics

Computer Graphics

2.4

Discrete Mathematics

Discrete Mathematics

3.1

Computer Networks

Computer Networks

3.2

Software Engineering

Software Engineering

3.3

Visual Programming

Visual Programming

3.4

Internet Programming

Internet Programming

4.2

Object oriented Analysis and design

Object oriented Analysis and design

4.3

Web Technology

Web Technology

5.2

.Net Frameworks

.Net Frameworks

5.3

Mobile Communications

Mobile Communications

6.1

மேலாண்மை தத்துவம்

மேலாண்மை தத்துவம்

1.1

உயர் கணக்கியல்

உயர் கணக்கியல்

1.2

வணிகச் சூழல்

வணிகச் சூழல்

1.3

மேலாண்மை கணக்கியல்

மேலாண்மை கணக்கியல்

1.4

நிதியியல் சேவைகள்

நிதியியல் சேவைகள்

1.5

சந்தையியல் மேலாண்மை

சந்தையியல் மேலாண்மை

2.1

 முதலீட்டு ஆய்வும் முதலீட்டு பட்டியல் மேலாண்மையும்

முதலீட்டு ஆய்வும் முதலீட்டு பட்டியல் மேலாண்மையும்

2.2

நிதி மேலாண்மை

நிதி மேலாண்மை

2.3

அடக்கவிலைக் கணக்கியல்

அடக்கவிலைக் கணக்கியல்

2.4

பணியாளர் மேலாண்மை தத்துவம்

பணியாளர் மேலாண்மை தத்துவம்

2.5

Message

aladdeadmin

The Distance Education students of Alagappa University are instructed to pay their II and III year course fee before they register for their examinations failing which they will not be permitted to register for their examination. By Director i/c

Feb 17:04

aladdeadmin

sub

Jan 15:47

Alabdfaculty

testing from ulektz

Jan 14:16

Alabdfaculty

testing from ulektz

Jan 14:14

View all Messages

Calendar

loading